Background
21.1.2022

Etä ja digi mah­dol­lis­ta­vat lä­hi­pal­ve­lut, eivät karsi niitä

"Tuntuu hieman tur­haut­ta­val­ta ajattaa potilas Pih­ti­pu­taal­ta tai Kars­tu­las­ta sai­raa­lal­le kymmenen minuutin kont­rol­liin, kun sama ta­paa­mi­nen voi­tai­siin hoitaa ku­vayh­tey­del­lä suoraan potilaan olo­huo­nee­seen."

Digi- ja etäpalveluista luodaan vaalien alla synonyymeja lähipalveluiden karsimiselle. Perusteluina käytetään syrjäseutujen lääkärisaatavuuden heikkenemistä ja palveluiden valumista keskuskaupunkeihin. Usein kuulee myös vedottavan kansanosaan, joilla ei ole pääsyä digipalveluihin tai osaamista niiden suhteen. Etäpalvelua on hankala markkinoida palveluja parantavana elementtinä, koska se nähdään jonkinlaisena perinteisen vas­taan­ot­totoi­min­nan rampauttajana.

Olen itsekin käyttänyt puheenvuoroja itseisarvoista digiloikkaa vastaan. 


Lääketieteessä digitalisaatio on mielestäni toistaiseksi suhteellisen epäonnistunut seikkailu lukuun ottamatta rönt­gen­ku­van­ta­mi­seen ja kuvien käsittelyyn liittyvää kehitystä. Siksi olen itsekin hieman varuillani ja toivon, että tarjonnasta käytetään harkitsevin ottein hyväksi juuri ne palaset, jotka aidosti hyödyttävät potilasta. Tie­to­jär­jes­tel­mä­han­ke on oma kokonaisuutensa ja siitä ei tässä sen enempää. Etäyhteyksiä hyödyntävä digimaailma on kuitenkin niin täynnä mahdollisuuksia, että se tarjoaa lukemattomia tapoja helpottaa ammattilaisten toimintaa ja ennen kaikkea parantaa potilaan kokemusta omasta hoidostaan.


Pidän viikoittain vastaanottoa Sairaala-Novan gastrokirurgisella poliklinikalla. Potilaskäynti kestää 10–15 minuuttia kerrallaan ja varsinaista tutkimista tapahtuu ani harvoin. Lähinnä joukkoon mahtuu erilaisia kontrolleja, kuvien tai verikokeiden tulkintaa ja hoidon suunnittelua. Suurin osa käynneistä olisi toteutettavissa toimivilla etäyhteyksillä. Tuntuu hieman turhauttavalta ajattaa potilas Pihtiputaalta tai Karstulasta sairaalalle kymmenen minuutin kontrolliin, kun sama tapaaminen voitaisiin hoitaa kuvayhteydellä suoraan potilaan olohuoneeseen.


Pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa uskoisin olevan lukemattomia erilaisia vas­taan­ot­to­kon­tak­te­ja, joita voitaisiin hoitaa samalla mallilla. Esimerkiksi yksi diabetekseen perehtynyt yleislääkäri voisi hoitaa suuremmankin seutukunnan kontrollit omalta työpisteeltään sen sijaan, että jokaisessa toimipisteessä lääkäreiden tulisi kantaa vastuu satunnaisista kontakteista huomattavasti ohuemmalla tietopohjalla. Sama koskee nähdäkseni useimpia kansansairauksia.

Kirurgisilla aloilla äly­pu­he­lin­so­vel­luk­set ovat jo käytössä esimerkiksi hoidonohjauksessa. Sappipotilas voi saada suurimman osan tiedostaan ja ohjeitaan suoraan puhelimelle, ja käytäntö on sovellettavissa lukuisiin muihinkin potilasryhmiin ongelmitta. Uskoisin tämän toimintamallin olevan tulevaisuudessa vakaammalla pohjalla kuin mammuttimaiseen sai­ras­ker­to­mus­jär­jes­tel­mään kytketyt interaktiiviset ominaisuudet.


Kaiken tämän innon keskellä tulee muistaa se osa ihmisistä, joilla digipalveluiden hyödyntäminen taivu syystä tai toisesta. Heille tarvitaan luonnollisesti tukea. Paikallisissa toimipisteissä voisi olla potilaiden käyttöön tarjottuja etäyhteyksin varustettuja huoneita. Näistä huoneista he voisivat tarvittaessa esimerkiksi hoitajan opastamana saada kontaktin mihin tahansa hyvinvointialueella sijaitsevaan terveydenhuollon yksikköön. Etä- tai digiyhteyden ei siis tarvitse välttämättä tarkoittaa potilaan/asiakkaan omilla laitteilla käytettyä palvelua.


Jos jatkamme toimintaamme vanhoilla toimintamalleilla ja palvelurakenteilla, terveydenhuoltomme kustannukset tulevat väistämättä kasvamaan kiihtyvällä vauhdilla. Siksi toivoisin avointa ja ennakkoluulotonta keskustelua tulevasta toi­min­taym­pä­ris­tös­täm­me. Tarvitsemme innovatiivisia, rohkeita ja kustannustehokkaita toimintamalleja, jotta voimme edes haaveilla nykyisen tasoisista palveluista myös tulevaisuudessa.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­ti­li­tie­dot

On aika lopettaa leikkaukset ry

FI76 4600 0011 2405 83

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.