Background
18.12.2020

Keski-Suomen syö­pä­ki­rur­gi­aa uhrataan Itä-Suomen el­vy­tys­toi­miin

Uusi ase­tus­luon­nos raskaan ki­rur­gi­sen toiminnan kes­kit­tä­mi­ses­tä on he­rät­tä­nyt huolta etenkin Keski-Suomessa. Käy­tän­nös­sä­syö­pä­ki­rur­gian osalta viimeisin versio siirtäisi ma­ha­lauk­ku-, maksa-, haima- ja peräsuoli- ja virt­sa­rak­ko­syö­pien ki­rur­gi­sen hoidon Keski-Suomen Kes­kus­sai­raa­las­ta (KSKS) yli­opis­to­sai­raa­laan. Oma asian­tun­te­muk­se­ni kietoutuu maha-suo­li­ka­na­van ympärille, joten virt­sa­rak­ko syöpiin en ota kantaa

Tähän voit Uusi asetusluonnos raskaan kirurgisen toiminnan keskittämisestä on herättänyt huolta etenkin Keski-Suomessa. Käytännössä syöpäkirurgian osalta viimeisin versio siirtäisi mahalaukku-, maksa-, haima- ja peräsuoli- ja virtsarakkosyöpien kirurgisen hoidon Keski-Suomen Keskussairaalasta (KSKS) yliopistosairaalaan. Oma asiantuntemukseni kietoutuu maha-suolikanavan ympärille, joten virtsarakkosyöpiin en ota kantaa.


Vaikka yksittäiseen yliopistoyksikköön ei tässä tapauksessa nykyisellä lainsäädännöllä voida potilaita ohjata, on yleisesti oletettu potilaiden siirtyvän Kuopion Yliopistollisen sairaalan (KYS) hoitoon. Perusteluna on käytetty Yliopistollisen sairaalan kokoa ja parempaa valmiutta hoitaa vaativa potilasmateriaali sekä väistämättä eteen tulevat raskaaseen toimintaan liittyvät komplikaatiot. On myös vedottu kansainvälisiin tutkimuksiin, joiden mukaan toiminnan keskittäminen suur­ten­toi­men­pi­de­mää­rien yksiköihin parantaa tuloksia.

Perustelut ovat sinänsä kautta linjan oikeita, mutta johtopäätökset ja etenkin itseisarvoinen yliopistosairaalan nostaminen muita ”laadukkaammaksi” yhtälailla vääriä. Myöskään lähtökohtainen olettamus Yliopistoyksikön suuruudesta verrattuna muihin sairaaloihin ei KYS:n eri­tyis­vas­tuu­alu­eel­la (erva) perustu tietoon.


Suuriin yksiköihin keskitetyt toimenpiteet tuottavat tutkitusti parempaa laatua kuin pienempiin. Tätä tutkimustulosta ovat siteeranneet myös Perhe- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Krista Kiuru sekä useampikin Sosiaali- ja terveysministeriön virkamies. He ovat kuitenkin jättäneet mainitsematta, että KSKS ylittää lukumääriin perustuvan suuren keskuksen kynnysarvon useimpien toimenpiteiden (mm maksa- ja haimakirurgia) kohdalla, ollen samalla erva-alueensa suurin syöpäkirurginen yksikkö. Henkilökunta aina preoperatiiviselta poliklinikalta leikkaussalin kautta vuodeosastolle on tottunut toimimaan näiden potilasryhmien kanssa. Komplikaatiot tunnistetaan, niihin reagoidaan ja ne osataan hoitaa asianmukaisesti.Toisin sanoen keskittämisellä tavoiteltava laadullinen hyöty on Jyväskylässä jo saavutettu.


Lääkäriresurssi on lukumääräisesti toiminnan vaatimalla tasolla. Jyväskylässä on alueen vahvin kokemus sekä kirurgikohtaisten toimenpidemäärien että tieteellisen julkaisutoiminnan suhteen. Etenkin jälkimmäinen fakta on kenen tahansa tarkistettavissa tieteellisten tekstien hakukoneilta.

Teho-osastojen hoitoaikoja, kokonaishoitoaikoja tai komplikaatioita vertaillessa nähdään, että myöskään taloudellisesti ei ole mitään saavutettavissa sillä, että erva-alueen kokeneimman syöpäyksikön toiminta ajetaan alas.


Maamme on suhteellisen vähäväkinen ja harvaan asuttu. Onko meillä todellakin varaa ajaa alas vuosikymmenten aikana kokemuksensa ja laatunsa rakentanut sekä tuloksensa tunnollisesti raportoinut yksikkö? Kaikki lääketieteellisesti perusteltuun päätöksentekoon vaadittavat luvut (toimenpiteiden lukumäärät, hoitoajat, komplikaatiot, kuolleisuus, pitkäaikaistulokset, henkilöresurssit ja julkaisujen määrät) ovat saatavissa ainakin Keski-Suomen Keskussairaalasta. Jos niitä ei esimerkiksi yliopistoyksiköstä ole helposti vertailuun saatavissa, tulisi ennen päätöksentekoa miettiä erityisen tarkkaan, miksi näin on.


Jos keskittämisratkaisu taas halutaan tehdä ul­ko­lää­ke­tie­teel­li­siin syihin, lähinnä (Erva)aluepolitiikkaan tai sairaalan nimeen vedoten, ei sitä pidä perustella uskomuksiin pohjautuvin lääketieteellisin verukkein. Onko tämä todellakin sitä, mitä esimerkiksi aluepoliittisesti meritoitunut Keskusta haluaa ajaa? Kes­kus­sai­raa­la­ver­kos­ton näivettämistä juuri kun aluesairaaloista on saatu leikkaustoiminta ajettua alas?


Jos tämänhetkinen asetusluonnos menee sellaisenaan läpi, se ei tule vahvistamaan Kuopion Yliopistollista sairaalaa. Se heikantää Keski-Suomen Keskussairaalan toi­min­tae­del­ly­tyk­siä syöpäkirurgian alueella ja samalla vahvistaa muita yliopistopiirejä itäisen ERVA-alueemme kustannuksella. Velvollisuutemme on pitää huolta keskisuomalaisista syöpäsairaista. Potilasvirta Jyväskylästä tulee valitettavasti suuntautumaan idän sijasta länteen ja etelään. tekstiä

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.