Background
22.8.2021

Parempi kuin huonompi vastaava

"Jär­jes­tel­mä on luotu alkujaan yh­dys­val­ta­lai­sel­le markkina-alueelle, eikä omaamme vas­taa­vas­ta toi­min­taym­pä­ris­tös­tä ole saa­ta­vis­sa käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia"

Keskisuomalainen terveydenhuolto elää eriskummallista muutosten ja megaprojektien aikaa. Valtakunnan politiikka aiheuttaa omat koukeronsa tuota pikaa muodostuvien hyvinvointialueiden muodossa. Koko sosiaali- ja ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäm­me tulee kokemaan täydellisen muodonmuutoksen niin hallinnon kuin tuotannonkin suhteen. Tässä projektissa Keski-Suomi on osin matkustajana, mutta kaksi muuta ovat halutessamme hyvin vahvasti omassa ohjauksessamme. Uudessa sairaalassamme on vasta maali kuta kuinkin kuivunut ja tehtävää riittää vielä kauas tulevaisuuteen. Projekti on siis edelleen kesken. Toiminta on lähtenyt hieman yskähdellen käyntiin ja kaikki ammattilaisten energia on kohdistettu sairaalamme ydintoiminnan, eri­kois­sai­raan­hoi­don potilastyön, sujuvoittamiseen ja turvalliseen toteuttamiseen. 


Kolmas valtava kokonaisuus on massiivinen asiakas- ja po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä­han­ke, jonka viimeinen vaihe, toteuttaminen, lähestyy kovaa vauhtia. Tämä on henkilökunnalta jäänyt hieman pienemmälle huomiolle, uuden sairaalan opettelun viedessä kaiken liikenevän energian.


Tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­ti on erittäin työläs ja kallis kokonaisuus, joka lankeaa lopulliseen päätöksentekoon vielä alkusyksyn viikkoina. Useamman sairaanhoitopiirin yhteishankkeena junan lailla etenevä projekti on alkanut kerätä ympärilleen varsinkin Siun soten alueella Joensuussa ja Keski-Suomessa eri­kois­lää­kä­ri­kun­nan keskuudessa laajaa kritiikkiä. Järjestelmän käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syys, so­vel­ta­mis­mah­dol­li­suu­det kotimaiseen toimintaympäristöön ja etenkin lopulliset kustannukset ovat herättäneet huolta, jota kannattaa kuunnella herkällä korvalla leimaamatta kaikkea esitettyä kritiikkiä ainoastaan lääkärikunnan muutosvastarinnaksi.


Kyseessä on loppulaskultaan joka tapauksessa massiivinen kokonaisuus. Näinä viikkoina yhteistyöalueilla (Siun sote, Essote, Vaasa ja Keski-Suomi) tehdään viimeiset päätökset hankkeen loppuun saattamiseksi. Olemme edelleen tilanteessa, jossa lopullinen käyttäjäporras ei tiedä, minkälaisessa it-ympäristössä heidän on tarkoitus työskennellä tulevaisuudessa. Tämä johtuu siitä, että järjestelmää aletaan muokata paikallisia toimintamalleja palvelevaksi vasta käyt­töön­ot­to­vai­hees­sa. Jotta näin voitaisiin mielekkäästi ja suotuisaan lopputulokseen luottaen toimia, tulisi kehitystyöhön irrottaa päivätyöstään niin suuri määrä terveydenhuollon ammattilaisia, että vastuullamme oleva keskisuomalaisen terveydenhuollon ydintoiminta vaarantuisi vääjäämättä. Selkeämmin sanottuna, en näe meillä olevan niin laajalti henkilöresursseja käytettäväksi, että tämä malli olisi ilman ilmeisiä riskejä to­teut­ta­mis­kel­poi­nen.


Järjestelmä on luotu alkujaan yhdysvaltalaiselle markkina-alueelle, eikä omaamme vastaavasta toi­min­taym­pä­ris­tös­tä ole saatavissa käyttäjäkokemuksia. Joutuisimme siis rakentamaan järjestelmän omaan maailmaamme sopivaksi lopullisen hankintapäätöksen jälkeen. Kolme päällekkäin kulkevaa runsaasti henkilöstön aikaa ja voimavaroja syövää projektia on suuri riski mille tahansa organisaatiolle. Olisiko tämä sudenkuoppa Keski-Suomessa vältettävissä?


Tälläkin hetkellä maassamme on käyttökunnossa olevia järjestelmiä, joiden kanssa eteneminen vaatisi huomattavasti vähemmän oman työn ohessa tehtävää kehityspanostusta. Onko siis välttämätöntä hypätä suoraan tuntemattomaan ilman selkeää kuvaa saavutettavasta toiminnallisesta tai taloudellisesta hyödystä? Jos kriteeriksi riittää ”Parempi kuin vastaava huonompi”, voimme tyytyä tämänhetkiseen suunnitelmaan. Muissa tapauksissa toivoisin vielä kertaalleen laajaa ja pikaista keskustelua käyttäjäportaan mielipiteet huomioiden sekä avointa arviota jäljellä olevista vaihtoehdoistamme.


Kaupunkien, kuntien, sairaanhoitopiirin ja tulevan hyvinvointialueiden valtuustot sekä hallitukset koostuvat pääosin maal­lik­ko­val­tuu­te­tuis­ta, joiden elämänura on jollain aivan muulla sektorilla kuin terveydenhuollossa. Todella toivon heidän hankkivan tulevia haasteitaan varten taustatietoa meneillään olevista projektista (ja mahdollisista vaihtoehdoista) omien vir­ka­mies­kon­tak­tien­sa lisäksi suoraan maakuntamme sosiaali- ja terveyenhuollon suorittavan portaan ammattilaisilta. Se antaa päätöksentekoon uudenlaista perspektiiviä ja todennäköisesti myös informaatiota, jonka olemassaolosta ei ole välttämättä ollut tietoinen. Etenkin Itä-Suomessa parhaillaan käytävä po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä­kes­kus­te­lu on seuraamisen arvoinen. Siitä on hyvä aloittaa.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.