Background
7.6.2021

Mitä val­tuu­te­tul­ta vaaditaan ja mitä val­tuu­tet­tu voi vaatia?

"Vai­keuk­sien edessä todella mitataan ihmisen po­ten­ti­aa­li alalla kuin alalla."

Kuntavaaleihin on vajaa viikko aikaa ja ennakkoäänestys on tänään loppunut. Nyt onkin hyvä hetki miettiä, mikä oikeastaan on kunnanvaltuutetun tehtävä. Minkälainen on hyvä kunnanvaltuutettu? Kuntalaki antaa vastauksen lakisääteisiin tehtäviin budjetin laatimisesta, tilinpäätöksistä ja muista yksiselitteisesti pykäliin kirjatuista velvoitteista, joten ei niistä tässä sen enempää. Mielenkiintoisempaa on pohtia aihetta kuntalaisen ja kunnan kannalta. Mitä valtuutetuilta vaaditaan, jotta päätöksenteko olisi sujuvaa ja samalla tavoittaisi lain kirjaimen odotusten mukaisesti?


Tulee muistaa, että valtuutetun tehtävä ei ole koko-/eikä edes osa-aikatyö. Valtuutetuilla on omat siviiliroolinsa, olivat ne sitten työelämässä, opiskelumaailmassa, eläkkeellä, yrittäjänä tai työttömänä. He ovat maallikoita. Niinpä heidän työnsä jälki näyttäytyy usein sekä hyvässä että pahassa virkamiehien tekemän työn kautta. Lautakunnille tuotettujen esittelyiden tulee olla kattavia ja informatiivisia. Vaihtoehtoja tulee aidosti antaa tai ainakin käydä läpi tasapuolisesti kaikki käytettävissä olevat ja antaa tarvittaessa lisäinformaatiota lakiteknisissä kysymyksissä. 


Jos annettu informaatio on puutteellista lautakunnissa, ongelma kertaantuu aina hallitus- ja val­tuus­to­kä­sit­te­lyyn mennessä niin, että rivivaltuutetulle rakentuu eräänlainen kumileimasimen tuntu vailla merkittävää ymmärrystä päätännässä olevasta asiakokonaisuudesta. Jos taas vaihtoehdot on perusteellisesti käyty läpi ja vielä valtuustotasolle saakka avataan, voi aidosti tuntea olevansa osa päätöksentekoa.


Jotta valtuutettu kykenisi arvioimaan annetun informaation laatua ja laajuutta, on hänen vastuullaan ottaa käsiteltävien asioiden taustoista mahdollisuuksien ja oman tietopohjansa sallimalla laajuudella selvää. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa tulee käydä aina mahdollisuuden tullessa. Vähimmäisvaatimus on käydä kulloinkin käsillä oleva kokousaineisto liitteineen läpi, jotta voi ottaa perustellusti kantaa suuntaan tai toiseen. Aineiston läpikäyminen antaa myös eväät, joilla arvioida valmistelun laatua ja antaa palautetta tehdystä työstä. 


Ainoastaan yhden oman sidosryhmän etujen valvominen ei ole toimivaa kuntapolitiikkaa. On täysin ymmärrettävää, että tällä käydään vaalikampanjaa, mutta yksittäinen valtuutettu ei voi elää illuusiossa, jossa hän ratkaisee tietyn kohderyhmän asioita juurikin heidän mieleiseensä suuntaan vailla tarvetta yhteistyölle, kompromisseille ja neuvottelukyvylle. Valtuustotyössä kannattaa verkostoitua. On hyödyksi tuntea kanssavaltuutetut ainakin pintapuolisesti vailla puoluerajoja. Kaikilla on omat taustansa, joista voi kuuntelijan rooliin asettumalla saada huomattavan paljon työkaluja kokonaisvaltaiseen val­tuus­to­työs­ken­te­lyyn.


Vaikuttava työskentely kunnanvaltuustossa siis nivoutuu muutaman toivottavan ominaisuuden ympärille. Näitä ovat kyky yhteistyöhön, kompromisseihin, tiedonhankintaan ja suurtenkin asiakokonaisuuksien ymmärtämiseen, kunhan taustatiedot ovat riittävät. Kunnan ja kuntalaisen etu tulee aina olla etusijalla. Ehkäpä lähtökohtaisesti kuitenkin tärkeintä on keskinäinen luottamus. Tätä vaaditaan oman valtuustoryhmän sisällä, valtuustossa ja lautakunnissa yli puoluerajojen sekä luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja virkamiesten välillä. Ihmisten työskentelyssä, päätöksissä, niiden perusteluissa ja jopa laillisuudessa tapahtuu kuntatasollakin virheitä. Jos niitä havaitaan, ne tulee viipymättä selvittää pohjia myöten ja korjata. Jos ne lähtökohtaisesti oletetaan joksikin muuksi, kuin inhimillisistä tekijöistä johtuviksi, ollaan kunnan kannalta haasteellisen tulevaisuuden tiellä. Harvassa ovat toimijat, virkamiehet tai valtuutetut, jotka eivät ajaisi asioita kunta ja kuntalainen edellä.


Demokraattisessa päätöksenteossa päädytään usein lopputulokseen, joka ei miellytä yksittäistä valtuutettua tai valtuustoryhmää. Pääosin nämä päätökset ovat seurausta lainmukaisesta demokraattisesta prosessista. Niihin on tyytyminen ja kannattaakin olla varovainen vaalilupauksissaan esimerkiksi kunnan varojen suuntaamisen, painopisteiden tai veroprosenttien suhteen. Toki luvata ajavansa tiettyjä asioita, mutta yksin tai ainoastaan oman valtuustoryhmänsä tuella ei pitkälle pääse. Tulee varautua yhteistyöhön, kompromisseihin ja ajoittain jopa pettymyksiin. Kaikki on helppoa, kun asiat sujuvat. Vaikeuksien edessä todella mitataan ihmisen potentiaali alalla kuin alalla. Muuramen valtuustossa näen edelleen varsin runsaasti potentiaalia valoisaan, itsenäiseen ja elinvoimaiseen tulevaisuuteen.

Kommentit

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.