Background
10.1.2021

Emme vastusta kes­kit­tä­mis­tä vaan tapaa, jolla se tehdään

Vaativan kirurgian kes­kit­tä­mi­nen saanee lo­pul­li­sen rat­kai­sun­sa näinä viikkoina. Kes­kus­sai­raa­lois­ta ni­me­no­maan Keski-Suomen Kes­kus­sai­raa­la Jy­väs­ky­läs­sä on ollut tu­lilin­jal­la ja vaarassa menettää mer­kit­tä­vän osan raskaasta syö­pä­ki­rur­gias­taan sekä osan kä­si­ki­rur­gi­sis­ta toi­men­pi­teis­tään yli­opis­to­yk­si­köil­le...

Tähän voit lisätä Vaativan kirurgian keskittäminen saanee lopullisen ratkaisunsa näinä viikkoina. Keskussairaaloista nimenomaan Keski-Suomen Keskussairaala Jyväskylässä on ollut tulilinjalla ja vaarassa menettää merkittävän osan raskaasta syöpäkirurgiastaan sekä osan käsikirurgisista toimenpiteistään yliopistoyksiköille.


Keskussairaalan toiminnan puolesta olemme esittäneet perustelut lukemattomat kerrat ja sinänsä uskomme puolustavamme paikkaamme laadun suhteen. Tätä keskustelua on käyty useammilla foorumeilla eikä siitä tässä sen enempää. On kuitenkin syytä myös pohtia, mitä tulisi tapahtua jatkossa jos saamme viestimme läpi ja saavutamme tavoitteemme mahdollisimman laajan toiminnan jatkamiseksi Keski-Suomessa.


Olen esittänyt useammassa puheenvuorossani, että keskittämisen tulisi perustua laajempaan arviointiin kuin vain sairaalan yliopistostatukseen. Kriteereissä tulisi ottaa huomioon ainakin laatu, kustannustehokkuus, toiminnan laajuus, potilasturvallisuus ja vaikuttavuus. Jos saamme viestimme kuulluksi ja voimme edelleen jatkaa raskasta kirurgiaa nykyisessä laajuudessaan, tämä vaatimuksemme koskee  luonnollisesti myös omaa yksikköämme. Emme halua vapaalippua, jota nyt tarjotaan yliopistoyksiköille vaan tahdomme osoittaa laatumme. Todennäköisesti myös suurin osa yli­opis­tokli­ni­kois­ta olisi tähän valmiita.


Tämän hetkisessä tilanteessa, jossa kaikkia viittä eri­tyis­vas­tuu­aluet­ta (erva) ei voi verrata keskenään ja pakottaa samaan muottiin, paras ratkaisu olisikin aikalisä. Keskittämisprosessi tulee tauottaa siksi, kunnes saamme sovittua kansalliset kriteerit siitä, miten toimintaa jatkossa ohjataan.

Esimerkiksi omalle vstuualueelleni, maksa-, haima- ja sappitie(HPB)-kirurgialle voidaan määrittää kriteerit vaikkapa toimenpidemäärille (yksikkö- ja kirurgikohtaiset), komplikaatioille, kuolleisuudelle, hoitoajoille, te­hohoi­to­vuo­ro­kausil­le, kustannuksille ja leikkauksen radikaliteetille. Nämä kriteerit täyttäessään sairaala sertifioitaisiin HPB-kokonaisuuden alueella hyväksyttävästi kirurgiaa harjoittavaksi yksiköksi.


Toiminta tulisi auditoida 3-5 vuoden välein ja sertifikaatti uusia. Jos auditoinnissa havaitaan puutteita, annetaan mahdollisuus korjata nämä tietyn aikarajan sisällä. Mikäli tämä ei onnistu, kirurginen toiminta siirretään näiltä osin toisiin yksiköihin. Laatukriteeristön kehittäminen ei ole yksinkertaista, mutta onnistuu varmasti. Vastaavalla tavalla voitaisiin edetä millä tahansa vaativan kirurgian alueella kunkin erityispiirteet huomioiden.


Jos pääsemme tähän, se palvelisi kirurgian kehitystä koko maassamme ja loisi jopa pienimuotoista tervettä kilpailua. Pitkässä juoksussa kaikki hyötyvät, niin sairaalat (myös yliopistolliset) kuin potilaat. Systeemi ei ole aukoton etenkään ennen kuin saamme tietojärjestelmät, jotka poimivat tietyt tiedot hoitojaksoista automaattisesti valtakunnalliseen rekisteriin ja näin poistavat subjektiivisen valinnan mahdollisuuden. Askel olisi kuitenkin oikean suuntainen ja hyvä alku tulevien vuosien tavoitteelle standardoida raskas syöpäkirurgia kansallisesti.


Tiedän, että olemme Jyväskylässä oikealla asialla. Perustelut olemme esittäneet ministeriöön, mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­siin ja vuodenvaihteessa käynnistämäämme adressiin. Enempää emme voi tehdä. Toivon vain, että ratkaisut keskittämisessä tehtäisiin potilaiden eduksi niin, että sairaalat velvoitettaisiin raportoimaan toimintansa laatu ja näin ollen kannustettaisiin niitä myös sitä jatkuvasti kehittämään. Jos ratkaisut tulevat lepäämään tähän ajatukseen, uskon Keski-Suomen olevan vahvoilla myös tulevaisuudessa.

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.