Background
7.3.2021

Pe­rus­tel­tu päätös ti­lan­tees­sa, jossa meidän ei pitäisi olla

Kun­ta­vaa­lien lyk­kää­mi­nen oli to­den­nä­köi­ses­ti oikea päätös ottaen huomioon val­lit­se­van tilanteen. Jo­kai­sel­le kan­sa­lai­sel­le on pyrittävä tur­vaa­maan hänen pe­rus­tus­lail­li­nen oi­keu­ten­sa äänestää. Tämän on oltava tur­val­lis­ta sekä ää­nes­tä­jäl­le että vaa­li­vir­kai­li­jal­le. Tur­val­lis­ta ja etenkin tur­val­li­sen tuntuista. Uskoisin ni­me­no­maan, että tuo jäl­kim­mäi­nen kriteeri olisi muo­dos­tu­nut on­gel­mak­si ny­ky­ti­lan­tees­sa. Ainoa syy siihen on ny­ky­hal­lin­non täy­del­li­nen ky­vyt­tö­myys en­na­koin­tiin, ja dy­naa­mi­sen ti­lan­ne­ku­van tukintaan.

Kuntavaalien lykkääminen oli todennäköisesti oikea päätös ottaen huomioon vallitsevan tilanteen. Jokaiselle kansalaiselle on pyrittävä turvaamaan hänen perustuslaillinen oikeutensa äänestää. Tämän on oltava turvallista sekä äänestäjille että vaalivirkailijoille. Turvallista ja etenkin turvallisen tuntuista. Uskoisin nimenomaan, että tuo jälkimmäinen kriteeri olisi muodostunut ongelmaksi nykytilanteessa. Ainoa syy siihen on nykyhallinnon täydellinen kyvyttömyys ennakointiin, ja dynaamisen tilannekuvan tukintaan.


Korona tuli jossakin määrin yllätyksenä viime keväänä. Toinen aalto taas ei voinut tulla yllätyksenä tänä talvena sen enempää kuin huhtikuun kuntavaalitkaan. Jos esimerkiksi syksyn myötähäpeää aiheuttaneesta maskikeskustelusta edes osa olisi uhrattu korona-ajan kuntavaaleihin valmistautumiseen, äänestyspäivien lukumäärän, sähköisen äänestyksen ja turvallisen karanteenipotilaan kotiäänestyksen pohtimiseen, olisimme edelleen muutaman viikon päässä vaalipäivästä. Eilisestä uutisoinnista tuli kuitenkin vaikutelma, että suurelle osalle puolueista tilanne tuli täytenä yllätyksenä ja vaalien turvallisuutta sekä siirtämistarvetta alettiin todella pohtia vasta kuluvana viikonloppuna. Onko tämä todellakin valtakunnallisen valmistautumisemme taso?


Pidämme itseämme toistuvasti yhtenä teknologian edelläkävijöistä maailmanlaajuisesti. Käytimme leijonan osan julkisesta kes­kus­te­lu­ti­las­tam­me  viime syksynä pilkkaamaa vuorotellen Yhdysvaltain koronatoimia sekä heidän kehittymätöntä vaali- ja ää­nes­tys­jär­jes­tel­mään­sä. Siitä huolimatta he järjestivät onnistuneesti presidentinvaalit kesken pahimman koronakriisin ja kansallisen kahtiajaon. Ja kuin alleviivatakseen teknistä ylivertaisuuttaan he onnistuvat saamaan mönkijän ehjänä vieraalle planeetalle ja lähettämään sieltä nähtäväksi valokuvia, jotka ovat tarkempia, kuin allekirjoittaneen kännykällä kotipihalla ottamat.


Vastaavalla ajanjaksolla meillä ei kyetty vuoden varoitusajalla kehittämään edes suhteellisen yksinkertaisia varotoimia, joilla epidemia-ajan turvallinen äänestäminen olisi taattu kaikille. Muutama viikko ennen vaalipäivää olemme tilanteessa, jossa vaalit siirtyvät kaksi kuukautta. Kampanjaa on pakko jatkaa, moni ehdokas on varautunut töiden puolesta ja taloudellisestikin huhtikuun vaaleihin. Osa rahoista on jo ehditty käyttää. Paikallisjärjestöt ajautuvat hankalaan tilanteeseen, jossa vaalikuumetta tulee pitää yllä jopa puoliväkisin. Kesälomat voivat mennä uusiksi. Kaiken lisäksi on olemassa riski, että kesäkuussa meillä on edessä uusi lykkäys. Olisiko kuitenkin ollut mielekkäämpää siirtää vaalipäivä suoraan syksyyn?


Yhteenvetona voi todeta, että meillä tehtiin jotakuinkin perusteltu päätös. Se tehtiin kuitenkin tilanteessa, johon meidän ei olisi koskaan pitänyt joutua. Emme olisi siihen myöskään joutuneet jos nykyhallintomme kykenisi tulkitsemaan meneillään olevaa kriisiä ennakoiden, menneestä oppien ja koko ajan pahimpaan varautuen.

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.