26.6.2022
"Lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan ainekset ovat siis kasassa, kunhan vas­taa­vil­le tahoille löydetään rohkeutta lähteä leipomaan"
9.6.2022
"Kuuden vuoden kuluttua, pölyn las­keu­dut­tua, voi olla jälleen aika tutulle ja tur­val­li­sel­le"
21.5.2022
"Venäjä on ar­vaa­mat­to­muu­del­laan ja Ukrai­nas­sa osoit­ta­mil­la jul­muuk­sil­laan asettanut Euroopan ja etenkin naa­pu­ri­val­tion­sa ti­lan­tee­seen, jossa varmoja op­ti­maa­li­sia rat­kai­su­ja on mahdoton löytää."
8.5.2022
"Yli­opis­tot varmasti tar­vit­se­vat ra­hoi­tuk­sen­sa, mutta keinot on kek­sit­tä­vä jostain toisesta laarista. Keski-Suomessa löydämme kyllä täy­si­mää­räi­ses­ti käyt­tö­koh­teet meille pe­rus­tel­lus­ti al­lo­koi­duil­le re­surs­seil­le."
17.4.2022
"Etenkin ki­rur­gi­pro­fes­siol­la on pe­rin­tei­ses­ti varsin vankat mie­li­pi­teet ope­ra­tii­vi­sen toiminnan to­teut­ta­mi­ses­ta ja kiusaus puuttua ter­vey­den­huol­lon ny­ans­sei­hin on koh­dal­la­ni suuri"
9.4.2022
"Or­ga­ni­saa­tion silmissä hen­ki­lö­kun­nan tulee asettaa jopa potilaan/asiakkaan edelle. 11 000 tyy­ty­väis­tä työn­te­ki­jää kyllä pitää huolen siitä, että myös kes­ki­suo­ma­lai­nen asukas on tyy­ty­väi­nen"

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.