Ville-Vayrynen_Banneri_v2_FINAL-me.jpg
21.11.2021
"En­nal­taeh­käi­syä pidetään vii­sas­ten­ki­ve­nä. Tällä hetkellä koh­dis­tam­me ter­vey­den­huol­los­sa valtavan ra­hal­li­sen pa­nos­tuk­sen kahteen vii­mei­seen elin­vuo­teen. Vaatimus tätä pa­nos­tus­ta kohtaan ei vähene sillä, että eh­käi­se­viä toimia lisätään"
18.11.2021
"Alueet eivät voi laskea ai­noas­taan li­sään­ty­vän kou­lu­tuk­sen varaan. Siinä ta­pauk­ses­sa naapuri haistaa veren ja rekrytoi itsensä voit­ta­jak­si kil­pai­lus­sa yli­voi­mai­ses­ti tär­keim­mäs­tä ter­vey­den­huol­lon re­surs­sis­ta, mo­ti­voi­tu­neis­ta am­mat­ti­lai­sis­ta."
16.11.2021
"Tar­vit­sem­me­kin jon­kin­lai­sen kom­pro­mis­sin ja ta­voit­tee­na tulisi olla jär­jes­tel­mä, joka helpottaa myös kal­tais­te­ni it-um­mi­koi­den elämää."
31.10.2021
"Ka­te­go­ri­sen vas­tak­kai­na­set­te­lun sijaan toivoisin tulevalta alue­hal­lin­nol­ta kan­nus­tus­ta laajaan yh­teis­työ­hön ja rat­kai­su­jen et­si­mi­seen ilman lo­ke­roin­tia, koko­nai­sia hoi­to­ket­ju­ja tar­kas­tel­len."
24.10.2021
"Käytännön työtä tekevät yk­sit­täi­set lääkärit lii­kut­te­le­vat it­se­näi­sil­lä pää­tök­sil­lään huo­mat­ta­via summia rahaa ja tätä toimintaa vai­kut­ta­vas­ti joh­taak­seen tulee ymmärtää vähintään pe­rus­asiat ja lää­ke­tie­teel­li­set lai­na­lai­suu­det tuon pää­tök­sen­teon taustalla."
3.10.2021
"Uskon edelleen vahvasti siihen, että kes­ki­suo­ma­lai­sen ter­vey­den­huol­lon tu­le­vai­suus on valoisa ja laatua pul­lol­laan, kunhan hieman säädämme jyvää. Maali on entisellä pai­kal­laan, tähtäys vain aa­vis­tuk­sen pielessä."

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Kam­pan­ja­tie­dot:

Kampanjatiliyhteys:

Nordea FI14 1544 3000 0973 40

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.