1649513993624_1649503379445_VilleV%C3%A4yrynen-la-me.jpg
8.5.2022
"Yli­opis­tot varmasti tar­vit­se­vat ra­hoi­tuk­sen­sa, mutta keinot on kek­sit­tä­vä jostain toisesta laarista. Keski-Suomessa löydämme kyllä täy­si­mää­räi­ses­ti käyt­tö­koh­teet meille pe­rus­tel­lus­ti al­lo­koi­duil­le re­surs­seil­le."
17.4.2022
"Etenkin ki­rur­gi­pro­fes­siol­la on pe­rin­tei­ses­ti varsin vankat mie­li­pi­teet ope­ra­tii­vi­sen toiminnan to­teut­ta­mi­ses­ta ja kiusaus puuttua ter­vey­den­huol­lon ny­ans­sei­hin on koh­dal­la­ni suuri"
9.4.2022
"Or­ga­ni­saa­tion silmissä hen­ki­lö­kun­nan tulee asettaa jopa potilaan/asiakkaan edelle. 11 000 tyy­ty­väis­tä työn­te­ki­jää kyllä pitää huolen siitä, että myös kes­ki­suo­ma­lai­nen asukas on tyy­ty­väi­nen"
15.3.2022
"Kes­kus­te­lus­sa on ha­vait­ta­vis­sa samaa po­liit­tis­ta nä­kö­alat­to­muut­ta kuin reilun vuoden ta­kai­ses­sa  su­rul­li­sen­kuu­lui­sas­sa kirurgian kes­kit­tä­mis­kes­kus­te­lus­sa. Tuol­loin­kin po­liit­ti­ses­ti paa­lu­tet­tua ta­voi­tet­ta  ajettiin kuin käärmettä piippuun vailla sijaa am­mat­ti­lais­ten nä­ke­myk­sel­le2
7.2.2022
"Kisat on Kiinaan myönnetty ja virhe on tehty silloin. Sitä virhettä ei ki­sa­viik­ko­jen aikana korjata ja olisi hienoa, jos ur­hei­li­jat saisivat keskittyä rauhassa unel­maan­sa nämä hetket"
30.1.2022
"Joh­ta­ja­va­lin­taan tulee panostaa. Meidän tulee saada johtaja, joka omaa tar­vit­ta­vat taidot hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­seen, ta­lou­den­pi­toon ja lisäksi hallitsee hy­vin­voin­tia­lu­een toi­min­ta­ken­tän."

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.