Ville-Vayrynen_Banneri_v2_FINAL-me.jpg
17.4.2021

"Me­neil­lään on  erään­lai­nen osaop­ti­moi­va yh­teis­kun­nal­li­nen su­ku­puo­li­kes­kus­te­lu."

6.4.2021
"Erona aiemmin vel­lo­nee­seen kohuun meillä on nyt kä­sis­säm­me tilanne, joka ei ole millään muotoa pieni tai on­gel­ma­ton"
30.3.2021

Jul­ki­ses­sa ja etenkin po­liit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa tulevaa sote -ratkaisua lä­hes­ty­tään lähes poik­keuk­set­ta ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­den ja en­nal­taeh­käi­syn kautta. Ajatus tuntuu ju­mit­tu­neen siihen, että huo­mat­ta­va pe­rus­ter­vey­den­huol­lon re­surs­sien lisäys ja sitä kautta tarjonnan pa­ra­ne­mi­nen vähentää raskaan eri­kois­sai­raan­hoi­don tarvetta. Olen tämän logiikan jo ky­see­na­lais­ta­nut aiemmin, eikä siitä nyt sen enempää.

28.3.2021
Muuramen Kokoomus ry avasi tällä kir­joi­tuk­sel­la vaa­li­ke­vään eh­do­kas­blo­gi­sar­jan. Kokoo­museh­dok­kai­den kier­tä­väl­lä blo­gi­vuo­rol­la alkaa ilmestyä kir­joi­tuk­sia Muuramen Kokoo­muk­sen verk­ko­si­vuil­le ja osa niistä jul­kais­taan myös tällä forumilla.
22.3.2021
Ko­ti­kun­ta­ni Muurame on ollut perheeni asuin­paik­ka 2006 alkaen. Lapseni ovat kasvaneet Muu­ra­mes­sa ja olen asunut täällä lähes koko työurani ajan. Kun­ta­po­li­tii­kas­sa olin aluksi mukana yhden kauden ja neljän vuoden tauon jälkeen lähdin toiselle ne­li­vuo­ti­sel­le, joka on nyt puo­lue­sih­tee­rei­den antaman lisäajan jäl­keen­kin tait­tu­mas­sa lop­pu­met­reil­leen.
7.3.2021
Kun­ta­vaa­lien lyk­kää­mi­nen oli to­den­nä­köi­ses­ti oikea päätös ottaen huomioon val­lit­se­van tilanteen. Jo­kai­sel­le kan­sa­lai­sel­le on pyrittävä tur­vaa­maan hänen pe­rus­tus­lail­li­nen oi­keu­ten­sa äänestää. Tämän on oltava tur­val­lis­ta sekä ää­nes­tä­jäl­le että vaa­li­vir­kai­li­jal­le. Tur­val­lis­ta ja etenkin tur­val­li­sen tuntuista. Uskoisin ni­me­no­maan, että tuo jäl­kim­mäi­nen kriteeri olisi muo­dos­tu­nut on­gel­mak­si ny­ky­ti­lan­tees­sa. Ainoa syy siihen on ny­ky­hal­lin­non täy­del­li­nen ky­vyt­tö­myys en­na­koin­tiin, ja dy­naa­mi­sen ti­lan­ne­ku­van tukintaan.

Yh­teys­tie­dot

Ville Väyrynen

ville.vayrynen@muurame.fi

040 5375615


Kam­pan­ja­tie­dot:

Kampanjatiliyhteys:

Nordea FI14 1544 3000 0973 40

Ville so­si­aa­li­ses­sa mediassa:

Facebook: @vayrynenv

Twitter: @vayrynenville75

Instagram: @vayrynenville

Copyright: Ville Väyrynen. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.